اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
خواص الأشیاء
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
خواص الأشیاء
خواص الأشیاء : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
خواص الأشیاء
تعداد صفحات
87 ناقص
مجلد
IRN-003-0362
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
خواص الأشیاء
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • علوم
  • تاریخ طبيعي (کلیات)
مؤلف
مجهول