اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
موضوع فرعی
آغاز
متصل مداومت نماید و بخواند به هر نیت که بخواند مستجاب گردد و از ظلم ظالمان امان یابد.
انجام
و لکن لیس فی هذه الاوراق محله الاتری ما قد قال فی هذه الابیات بقوله
مؤلف
مجهول