اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
موضوع فرعی
آغاز
جهت وضع حمل بنویسند و بر ران او بندد و اگر در زیر سر کودک نهند
انجام
در خواب و یا در بیداری به وی نمایند و از عاقبت کار او اخبار نمایند و معلوم گردد بسم الله الرحمن الرحیم الم تعلم ان الله یعلم ما فی السموات و الارض ان ذلک علی الله
مؤلف
مجهول