اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
موضوع فرعی
آغاز
قانون مداومت این ختم اینچنین نقل است و بزهره تعلق دارد هفتاد و نه مرتبه هر روز باید خواند
انجام
یا قهار یا غیاث المستغیثین [...] المساکین [...] یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی [...]
مؤلف
مجهول