اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
موضوع فرعی
آغاز
عطا کند به تو نعمتی را پس باید که این نماز بگذاری و آن دو رکعت است در رکعت اول
انجام
در صبح روز پنجم اسفند ماه وضو بساز و این کلماترا بنویس و سخن بگو تا از نوشتن این کلمات فارغ شوی مادام که آن نوشته با تو باشد ضرری از عقرب به تو نرسد [...]
مؤلف
مجهول