اطلاعات کتاب

قسم الفاتحة
قسم الفاتحة : مؤلف مجهول مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قسم الفاتحة
تعداد صفحات
9 کامل
مجلد
شماره ی 12 در IRN-020-0325
محل نگهداری
  • ایران
  • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
توضیحات نسخه
+ مکتوبات دیگر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
قسم الفاتحة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول
مؤلف
مجهول