اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
روایت می کند از امیرالمؤمنین علی (ع) که پیغمبر فرمود که هرکس ایندعا را باخود داشته باشد
انجام
اسم چهلم یا عجیب الصنائع فلا یبلغ الالسن بکل الائه و ثنائه
مؤلف
مجهول