اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
موضوع فرعی
موضوع فرعی
توضیحات
کتاب مجموعه ای از موضوعات مختلف همانند اذکار و اوراد، توحید، نصیحت، شعر می باشد
آغاز
به سند معتبر از حضرت صادق منقولست که هر که بترساند مؤمنی را به سلطنت و استیلای خود بردی آنگه مکروهی به او برساند
انجام
احتیاط وی بیشتر بود هر چه که احتیاط وی بیشتر بود آگاهی وی بیشتر بود [...] حقیقی است و دانای حقیقی است اینست [...] که اهل عالم همه به محمد ص ایمان آوردندی اما از آن ایمان [...]
مؤلف
مجهول