اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
بهترین گوهری که در خور زیور انسان تواند بود و او را از حیوان دیگر تشخیص تواند داد عقل است
انجام
از روی رغبت به قیمت اعلی خریداری می کنند دخل این کارنامه از خرجش خواهد بود دیگر صلاح مملکت خویش خسروان دانند
مؤلف
مجهول