اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
طریقه ختم یا من تحل به عقد المکاره از ادعیه صحیفه امام زین العابدین علیه السلام اینست که هر گاه غمی و همی و المی و خوفی رو به آن حضرت می کرد
انجام
و دایم از درد سر زحمت دارد و تعویذ دردسر با خود دارد تا از درد سر ایمن باشد و چهار فرزند به طالعش باشد و آن را سازد از روز چهارشنبه و از جام ها
مؤلف
مجهول