اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
توضیحات
شامل ناد علي،طريقه ختم ايه مبارکه و من يتق الله و اوراد و اذکار ديگر
آغاز
لک الحمد يا [...] تبارک تعطي من تشاء و تمنع الهي و خلاقي و حزدي و توکلي اليک لدي الاعساد و اليسر افزع الهي
انجام
شرح دعاي اعظم روايت کرده اند که اين دعا را [...] سلطان محمود هندي آورده بودند و او در خزينه ترتيب داده بوده هرگاه بجنگي يا بلشگري عظيم ميرفت با خود ميبرد
مؤلف
مجهول