اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رساله
زبان
سانسکریت
موضوع اصلی
مؤلف
بهوجو پندت برهمن

کتاب های مرتبط

رساله
موضوع
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • تصوف و عرفان
  • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
محمدمؤمن
عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • تصوف و عرفان
  • مباحث خاص (عرفان)
بر اساس کتاب
رساله ترجمه
آغاز
حمد بیحد وثنای بیعد موجودی را که سر اوست عالم فانی به مخلوقات لا یعد و لا یحصی از اوست
انجام
چون حس کند بگوید یکی در یکی باشد بر این اشارت معلوم شد که اوست و من عکس اویم و باقی والله اعلم بالصواب

مؤلف
محمدمؤمن