اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
آغاز
عبدالله بن عباس رضی الله عنها روایت کرده و فرموده است این سوره [...] سوره های [...] است این سوره را هر که بخواند یا با خود دارد اگر درویش باشد توانگر گردد و اگر بر بیمار خواند صحت یابد
انجام
اللهم انت [...] و انا المعذور و انت المالک و انا المملوک و انت القوی و انا الضعیف و انت انت الغنی و انا الفقیر و انت الغفور و انا الخاطی و انت الباقی و انا الفانی و انتالمعطی و انا السائل
مؤلف
مجهول
رسالة
رسالة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رسالة
تعداد صفحات
6 ناقص
مجلد
شماره ی 2 در PAK-001-0237
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رسالة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول