اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
میشود و در اینماه شبی هست که بهتر ار هزار ماه و از حضرت امیرالمؤمنین منقولست که بر شما باد در ماه رمضان باستغفار و دعا بدرستیکه دعا دفع میکند بلا را
انجام
فی کربة حتی نکون فی زمانه من اعوانه اللهم ادرک بنا قیامه و اشهدنا ایامه وصل علیه واردد الینا سلامه و الیلام علیهم و رحمة الله
مؤلف
مجهول