اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
آغاز
و ان کانت راجعه الی اصول حاصره کالاسماء الذاتیه التی هی مفاتیح التی کلیاتها الحضرات الخمس کما مر و الی امهات
انجام
و غیر ذلک فکان صوره آدم الجامعه بین جمیع الکمالات اصلا و منشا بجمیع الصور الانسانیه التخطیطیه کما کان معنی محمد و حقیقه التی هی حقیقه الحقائق منشئا
مؤلف
مجهول