اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رسالة
زبان
ترکی
موضوع اصلی
آغاز
الحمد هر حمد وافرین که ازلدن ابده دک موجود و معلوم اولدی و هم اولسه کرکدر انک جمله سی بالتمام و الکمال لله دوکلی اوصاف و اسماایله موصوف و مسمی اولان
انجام
بویله اشلر و مشقت ویروب شهید ایدر حضرت کبریا جمله سنک شفاعتلرین احسان و صحبتلریله شرفیاب ایلیه امین یا معین
مؤلف
مجهول