اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
خیر منکه
زبان
پنجابی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول