اطلاعات کتاب

کتاب های مرتبط

الغرة فی المنطق
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • موضوعات خاص
مؤلف
محمد بن علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، نورالدین ابن الشریف
عنوان اصلی
الغرة فی المنطق
عنوان فرعی کتاب
تعریب الکبری فی المنطق
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • موضوعات خاص
بر اساس کتاب
الکبری فی المنطق ترجمه

مؤلف
محمد بن علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، نورالدین ابن الشریف
الکبری فی المنطق
الکبری فی المنطق : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکبری فی المنطق
تعداد صفحات
70 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-016-0102
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکبری فی المنطق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
الکبری فی المنطق
الکبری فی المنطق : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب عبدالکریم بن محمدمعصوم القزویني
عنوان روی نسخه
الکبری فی المنطق
تعداد صفحات
46 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-003-0331
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 22 فروردین 1217 هجری شمسی
 • 17 محرم 1254 الهجریة القمریة
 • April 11, 1838
کاتب
عبدالکریم بن محمدمعصوم القزویني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکبری فی المنطق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کبری
الکبری فی المنطق : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب حسین علي الدینائي
عنوان روی نسخه
کبری
تعداد صفحات
39 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-003-0523
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 1202 هجری شمسی
 • 1239 الهجریة القمریة
 • 1823
کاتب
حسین علي الدینائي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکبری فی المنطق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کبری
الکبری فی المنطق : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب محمد بن مقدس بن محمد حسن بن عبدالنعیم الزهاني
عنوان روی نسخه
کبری
تعداد صفحات
52 کامل
مجلد
IRN-004-0082
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه زهان - فائن
تاریخ کتابت
 • 1 فروردین 1268 هجری شمسی
 • 20 رجب 1306 الهجریة القمریة
 • March 21, 1889
کاتب
محمد بن مقدس بن محمد حسن بن عبدالنعیم الزهاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکبری فی المنطق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کبری
الکبری فی المنطق : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کبری
تعداد صفحات
32 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-012-0051
محل نگهداری
 • ایران
 • شريعتي - قم
تاریخ کتابت
 • 30 تیر 1193 هجری شمسی
 • 4 شعبان 1229 الهجریة القمریة
 • July 21, 1814
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکبری فی المنطق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کبری
الکبری فی المنطق : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب علي أکبر بن محمّد قاسم الأصفهاني
عنوان روی نسخه
کبری
تعداد صفحات
28 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-013-0050
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • 17 بهمن 1257 هجری شمسی
 • 14 صفر 1296 الهجریة القمریة
 • February 6, 1879
کاتب
علي أکبر بن محمّد قاسم الأصفهاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکبری فی المنطق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کبری
الکبری فی المنطق : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب محمد حسین بن حسن
عنوان روی نسخه
کبری
تعداد صفحات
25 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-013-0070
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • 25 مهر 1196 هجری شمسی
 • 7 ذو الحجة 1232 الهجریة القمریة
 • October 17, 1817
کاتب
محمد حسین بن حسن

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکبری فی المنطق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کبری
الکبری فی المنطق : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کبری
تعداد صفحات
52 کامل
مجلد
IRN-015-0197
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
 • 24 تیر 1033 هجری شمسی
 • 1 رمضان 1064 الهجریة القمریة
 • July 15, 1654
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکبری فی المنطق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
الکبری فی المنطق
الکبری فی المنطق : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب موسی
عنوان روی نسخه
الکبری فی المنطق
تعداد صفحات
103 کامل
مجلد
IRQ-001-0238
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 10 اسفند 1202 هجری شمسی
 • 1 رجب 1239 الهجریة القمریة
 • March 1, 1824
کاتب
موسی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکبری فی المنطق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
الکبری فی المنطق
الکبری فی المنطق : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب مرتضی النوري
عنوان روی نسخه
الکبری فی المنطق
تعداد صفحات
35 کامل
مجلد
IRQ-001-1940
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • اردیبهشت 1197 هجری شمسی
 • رجب 1233 الهجریة القمریة
 • May 1818
کاتب
مرتضی النوري

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکبری فی المنطق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
الکبری
الکبری فی المنطق : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکبری
تعداد صفحات
18 کامل
مجلد
شماره ی 2 در USA-001-0154
محل نگهداری
 • آمریکا
 • UCLA
تاریخ کتابت
 • 1180 هجری شمسی
 • 1216 الهجریة القمریة
 • 1801
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکبری فی المنطق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
رساله
الکبری فی المنطق : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رساله
تعداد صفحات
21 ناقص
مجلد
شماره ی 2 در PAK-001-1161
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکبری فی المنطق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کبری
الکبری فی المنطق : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب محمدیوسف داورابی
عنوان روی نسخه
کبری
تعداد صفحات
19 ناقص
مجلد
شماره ی 3 در IRN-020-0621
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
کاتب
محمدیوسف داورابی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکبری فی المنطق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف