اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
توضیحات
این کتاب شامل است بر آیاتی از قرآن و بابی در فضایل قرآن و ادعیه ای به زبان عربی و ترکی.
آغاز
الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک الیوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم
انجام
و یطمعنی فی نیله کی یغیظنی فلولا لم نطمع و قال الله ما وقی و صلی الله علی سید نا محمد و صحبه
مؤلف
مجهول