اطلاعات کتاب

محاسن صنعاء في ابناء الزمن في تاریخ الیمن
محاسن صنعاء في ابناء الزمن في تاریخ الیمن : مؤلف یحیی بن الحسین بن القاسم بن محمد الیمني، یحیی بن القاسم عمادالإسلام
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
محاسن صنعاء في ابناء الزمن في تاریخ الیمن
تعداد صفحات
20 کامل
مجلد
شماره ی 8 در YEM-000-0665
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
محاسن صنعاء في ابناء الزمن في تاریخ الیمن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • تاریخ شهرها و روستاها
مؤلف
یحیی بن الحسین بن القاسم بن محمد الیمني، یحیی بن القاسم عمادالإسلام
محاسن صنعاء
محاسن صنعاء في ابناء الزمن في تاریخ الیمن : مؤلف یحیی بن الحسین بن القاسم بن محمد الیمني، یحیی بن القاسم عمادالإسلام
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
محاسن صنعاء
تعداد صفحات
20 کامل
مجلد
شماره ی 5 در YEM-000-1160
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
محاسن صنعاء في ابناء الزمن في تاریخ الیمن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • تاریخ شهرها و روستاها
مؤلف
یحیی بن الحسین بن القاسم بن محمد الیمني، یحیی بن القاسم عمادالإسلام