اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
منازل قمر
زبان
ترکی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول