اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح العوامل
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
شرح عوامل
شرح العوامل : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح عوامل
تعداد صفحات
34 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-003-0302
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح العوامل
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبان و ادبیات عربی
  • زبان عربی
مؤلف
مجهول