اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
تحدید صاع
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
رساله در تحدید صاع
تحدید صاع : مؤلف مجهول
کاتب عبدالفتاح بن محمدهاشم الحسیني الموسوي
عنوان روی نسخه
رساله در تحدید صاع
تعداد صفحات
3 کامل
مجلد
شماره ی 4 در IRN-003-0297
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
کاتب
عبدالفتاح بن محمدهاشم الحسیني الموسوي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تحدید صاع
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول