اطلاعات کتاب

الوقف و الابتداء
الوقف و الابتداء : مؤلف محمد السجاوندي، أبوالفضل شمس الدین
کاتب عبدالله الجدیدالإسلام
عنوان روی نسخه
الوقف و الابتداء
تعداد صفحات
251 کامل
مجلد
IRN-003-0296
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 16 اسفند 1234 هجری شمسی
 • 29 جمادى الثانية 1272 الهجریة القمریة
 • March 6, 1856
کاتب
عبدالله الجدیدالإسلام

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الوقف و الابتداء
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
محمد السجاوندي، أبوالفضل شمس الدین
الوقف و الابتدا
الوقف و الابتداء : مؤلف محمد السجاوندي، أبوالفضل شمس الدین
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الوقف و الابتدا
تعداد صفحات
137 کامل
مجلد
PAK-001-0183
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
تاریخ کتابت
 • 1266 هجری شمسی
 • 1305 الهجریة القمریة
 • 1887 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الوقف و الابتداء
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
محمد السجاوندي، أبوالفضل شمس الدین
سجاوندی
الوقف و الابتداء : مؤلف محمد السجاوندي، أبوالفضل شمس الدین
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
سجاوندی
تعداد صفحات
128 ناقص
مجلد
PAK-001-0866
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
توضیحات نسخه
در انجام افتادگی دارد
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الوقف و الابتداء
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • علم قرائت و تجوید
مؤلف
محمد السجاوندي، أبوالفضل شمس الدین