اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
الوسیلة إلی الرحمن بالابتهال إلیه بآی القرآن
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
یحیی بن المهدي بن القاسم بن المطهر الحسیني
الوسیلة إلی الرحمن بالابتهال إلیه بآی القرآن
الوسیلة إلی الرحمن بالابتهال إلیه بآی القرآن : مؤلف یحیی بن المهدي بن القاسم بن المطهر الحسیني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الوسیلة إلی الرحمن بالابتهال إلیه بآی القرآن
تعداد صفحات
35 کامل
مجلد
شماره ی 1 در YEM-000-0248
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
توضیحات نسخه
+ مکتوبات دیگر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الوسیلة إلی الرحمن بالابتهال إلیه بآی القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
یحیی بن المهدي بن القاسم بن المطهر الحسیني
الوسیلة إلی الرحمن بالابتهال إلیه بآی القرآن و بالاسماء الحسنی و صفات الواهب المنان
الوسیلة إلی الرحمن بالابتهال إلیه بآی القرآن : مؤلف یحیی بن المهدي بن القاسم بن المطهر الحسیني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الوسیلة إلی الرحمن بالابتهال إلیه بآی القرآن و بالاسماء الحسنی و صفات الواهب المنان
تعداد صفحات
37 کامل
مجلد
شماره ی 1 در YEM-000-1233
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
تاریخ کتابت
 • 17 اسفند 1316 هجری شمسی
 • 7 محرم 1357 الهجریة القمریة
 • March 8, 1938
توضیحات نسخه
در پایان، قصاید و ابیاتی به چشم می خورد
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الوسیلة إلی الرحمن بالابتهال إلیه بآی القرآن
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
یحیی بن المهدي بن القاسم بن المطهر الحسیني