اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
مختصر تکملة الصرف
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
مختصر تکملة الصرف
مختصر تکملة الصرف : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
مختصر تکملة الصرف
تعداد صفحات
47 کامل
مجلد
شماره ی 5 در IRN-003-0262
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
توضیحات نسخه
متن از ابراهیم شهرانی است
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مختصر تکملة الصرف
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبان و ادبیات عربی
  • زبان عربی
مؤلف
مجهول