اطلاعات کتاب

دیوان
دیوان : مؤلف محمدعلي بن محمدحسین الرقي الطبسي الإصفهاني، نورعلي شاه أول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
دیوان
تعداد صفحات
192 ناقص
مجلد
IRN-003-0251
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
توضیحات نسخه
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
دیوان
عنوان فرعی
جنات الوصال
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبانها و ادبیات ایرانی
  • زبان و ادبیات فارسی
  • ادبیات فارسی
  • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
  • شعر
توضیحات کتاب
مؤلف
محمدعلي بن محمدحسین الرقي الطبسي الإصفهاني، نورعلي شاه أول