اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
خلاصة الترجمان في تأویل خطبة البیان
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
محمد بن محمود الشیرازي العیانی، دهدار
خلاصة الترجمان في تأویل خطبة البیان
خلاصة الترجمان في تأویل خطبة البیان : مؤلف محمد بن محمود الشیرازي العیانی، دهدار
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
خلاصة الترجمان في تأویل خطبة البیان
تعداد صفحات
138 کامل
مجلد
USA-001-0243
محل نگهداری
  • آمریکا
  • UCLA
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
خلاصة الترجمان في تأویل خطبة البیان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • حدیث
  • احادیث خاص - شروح
مؤلف
محمد بن محمود الشیرازي العیانی، دهدار