اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
عضدیة
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
عضدیة
عضدیة : مؤلف مجهول
کاتب فخرالدین بن أحمد الرودباري
عنوان روی نسخه
عضدیة
تعداد صفحات
4 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-003-0243
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
  • 28 دی 1206 هجری شمسی
  • 3 رجب 1243 الهجریة القمریة
  • January 19, 1828
توضیحات نسخه
+ مکتوبات پراکنده
کاتب
فخرالدین بن أحمد الرودباري

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
عضدیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • منطق
  • موضوعات خاص
مؤلف
مجهول