اطلاعات کتاب

رساله
رسالة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رساله
تعداد صفحات
16 ناقص
مجلد
شماره ی 3 در IRN-003-0240
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رسالة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبانها و ادبیات ایرانی
  • زبان و ادبیات فارسی
  • ادبیات فارسی
  • دایرة المعارفها - واژه نامه ها
مؤلف
مجهول