اطلاعات کتاب

معارف اللغة
معارف اللغة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
معارف اللغة
تعداد صفحات
77 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-003-0240
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
  • 1081 هجری شمسی
  • 1114 الهجریة القمریة
  • 1702
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
معارف اللغة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبانها و ادبیات ایرانی
  • زبان و ادبیات فارسی
  • ادبیات فارسی
  • دایرة المعارفها - واژه نامه ها
مؤلف
مجهول