اطلاعات کتاب

بحرالغرائب
بحرالغرائب : مؤلف محمد بن محمد بن أبي سعید الهروي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
بحرالغرائب
تعداد صفحات
245 کامل
مجلد
IRN-003-0232
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
توضیحات نسخه
متفرقاتی از ادعیه و فالنامه در سی برگ، ضمیمه این نسخه است
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
بحرالغرائب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
محمد بن محمد بن أبي سعید الهروي