اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رسالة
زبان
عربی
موضوع اصلی
توضیحات
مؤلف
مجهول
رسالة في طلاق الغائب
رسالة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رسالة في طلاق الغائب
تعداد صفحات
19 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-003-0220
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
توضیحات نسخه
+ اشعار پراکنده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رسالة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه مذاهب
توضیحات کتاب
مؤلف
مجهول