اطلاعات کتاب

ترجمة الصلاة
ترجمة الصلاة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
ترجمة الصلاة
تعداد صفحات
23 کامل
مجلد
IRQ-001-2214
محل نگهداری
  • عراق
  • موسسه کاشف الغطاء
توضیحات نسخه
در پایان، تاریخ 1289 دیده می شود
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترجمة الصلاة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول