اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح ألفیة إبن مالک
زبان
عربی
موضوع اصلی
بر اساس کتاب
الألفیة شرح
عنوان اصلی
الألفیة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی

مؤلف
محمد بن عبدالله بن مالک الطائي الجیاني، أبوعبدالله جمال الدین ابن مالک
مؤلف
محمد بن محمد بن عبدالله بن مالک الطائي الدمشقي، أبوعبدالله بدرالدین ابن ناظم الألفیة / ابن الناظم

کتاب های مرتبط

حاشیه شرح الفیه ابن مالک
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
موسی بن حیدر بن أحمد الشقرائي العاملي، أبوالحسن
تاریخ نگارش
قرن دوازدهم
عنوان اصلی
حاشیه شرح الفیه ابن مالک
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
بر اساس کتاب
شرح ألفیة إبن مالک تعلیق و تحشیه
تاریخ نگارش
 • قرن دوازدهم
 • القرن الثانی عشر
 • 18th century

مؤلف
موسی بن حیدر بن أحمد الشقرائي العاملي، أبوالحسن
شرح ألفیة إبن مالک
شرح ألفیة إبن مالک : مؤلف محمد بن محمد بن عبدالله بن مالک الطائي الدمشقي، أبوعبدالله بدرالدین ابن ناظم الألفیة / ابن الناظم
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح ألفیة إبن مالک
تعداد صفحات
347 کامل
مجلد
IRN-003-0135
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح ألفیة إبن مالک
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
محمد بن محمد بن عبدالله بن مالک الطائي الدمشقي، أبوعبدالله بدرالدین ابن ناظم الألفیة / ابن الناظم
شرح ألفیة ابن مالک
شرح ألفیة إبن مالک : مؤلف محمد بن محمد بن عبدالله بن مالک الطائي الدمشقي، أبوعبدالله بدرالدین ابن ناظم الألفیة / ابن الناظم
کاتب زین الدین بن محمد بن شرارت حسین [...]
عنوان روی نسخه
شرح ألفیة ابن مالک
تعداد صفحات
389 کامل
مجلد
USA-001-0025
محل نگهداری
 • آمریکا
 • UCLA
تاریخ کتابت
 • 23 بهمن 1047 هجری شمسی
 • 11 رمضان 1079 الهجریة القمریة
 • February 11, 1669
کاتب
زین الدین بن محمد بن شرارت حسین [...]

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح ألفیة إبن مالک
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
محمد بن محمد بن عبدالله بن مالک الطائي الدمشقي، أبوعبدالله بدرالدین ابن ناظم الألفیة / ابن الناظم
شرح ألفیة ابن مالک
شرح ألفیة إبن مالک : مؤلف محمد بن محمد بن عبدالله بن مالک الطائي الدمشقي، أبوعبدالله بدرالدین ابن ناظم الألفیة / ابن الناظم
کاتب نظر علی بن محمد تقی
عنوان روی نسخه
شرح ألفیة ابن مالک
تعداد صفحات
758 ناقص
مجلد
IRN-018-0081
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 3 مهر 1960 هجری شمسی
 • 25 ربيع الثاني 2020 الهجریة القمریة
 • September 24, 2581 A.D.
کاتب
نظر علی بن محمد تقی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح ألفیة إبن مالک
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
محمد بن محمد بن