اطلاعات کتاب

تبصرة العوام في معرفة مقالات الأنام
تبصرة العوام في معرفة مقالات الأنام : مؤلف مرتضی بن داعي بن قاسم الحسني / الحسیني الرازي، أبوتراب صفي الدین علم الهدی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تبصرة العوام في معرفة مقالات الأنام
تعداد صفحات
398 کامل
مجلد
IRN-003-0111
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 994 هجری شمسی
 • 1025 الهجریة القمریة
 • 1616
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تبصرة العوام في معرفة مقالات الأنام
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
مؤلف
مرتضی بن داعي بن قاسم الحسني / الحسیني الرازي، أبوتراب صفي الدین علم الهدی
تبصرة العوام في معرفة مقالات الأنام
تبصرة العوام في معرفة مقالات الأنام : مؤلف مرتضی بن داعي بن قاسم الحسني / الحسیني الرازي، أبوتراب صفي الدین علم الهدی
کاتب عبدالله
عنوان روی نسخه
تبصرة العوام في معرفة مقالات الأنام
تعداد صفحات
526 کامل
مجلد
USA-001-0081
محل نگهداری
 • آمریکا
 • UCLA
تاریخ کتابت
 • بهمن 1222 هجری شمسی
 • محرم 1260 الهجریة القمریة
 • January, 1844
کاتب
عبدالله

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تبصرة العوام في معرفة مقالات الأنام
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
مؤلف
مرتضی بن داعي بن قاسم الحسني / الحسیني الرازي، أبوتراب صفي الدین علم الهدی
تبصرة العوام فی معرفة مقالات الانام
تبصرة العوام في معرفة مقالات الأنام : مؤلف مرتضی بن داعي بن قاسم الحسني / الحسیني الرازي، أبوتراب صفي الدین علم الهدی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تبصرة العوام فی معرفة مقالات الانام
تعداد صفحات
332 کامل
مجلد
IRN-016-1176
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تبصرة العوام في معرفة مقالات الأنام
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مذاهب کلامی
مؤلف
مرتضی بن داعي بن قاسم الحسني / الحسیني الرازي، أبوتراب صفي الدین علم الهدی