اطلاعات کتاب

معاني الأخبار
معاني الأخبار : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب موسی بن محمدرضا التفریشي
عنوان روی نسخه
معاني الأخبار
تعداد صفحات
409 کامل
مجلد
IRN-003-0104
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 18 اسفند 1223 هجری شمسی
 • 1 ربيع الاول 1261 الهجریة القمریة
 • March 9, 1845
کاتب
موسی بن محمدرضا التفریشي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
معاني الأخبار
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
معاني الأخبار
معاني الأخبار : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
معاني الأخبار
تعداد صفحات
158 کامل
مجلد
IRN-010-0024
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه جعفري - کاشان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
معاني الأخبار
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
معانی الأخبار
معاني الأخبار : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب عباس بن خضر بن عباس النجفي
عنوان روی نسخه
معانی الأخبار
تعداد صفحات
273 کامل
مجلد
IRQ-001-2317
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 8 آذر 1063 هجری شمسی
 • 21 ذو الحجة 1095 الهجریة القمریة
 • November 28, 1684
کاتب
عباس بن خضر بن عباس النجفي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
معاني الأخبار
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
معاني الأخبار
معاني الأخبار : مؤلف محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق
کاتب کامران بن محمد الاردکاني
عنوان روی نسخه
معاني الأخبار
تعداد صفحات
241 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-020-0256
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 1042 هجری شمسی
 • 1074 الهجریة القمریة
 • 1663 A.D.
کاتب
کامران بن محمد الاردکاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
معاني الأخبار
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمد بن علي بن الحسین بن موسی القمي، أبوجعفر ابن بابویة الشیخ الصدوق