اطلاعات کتاب

الحقیبة النجفیة
الحقیبة النجفیة : مؤلف کاظم بن محمدعلي بن مجید بن محمدحسن شکر، آل حدیّد
کاتب پدید آورنده کتاب
عنوان روی نسخه
الحقیبة النجفیة
تعداد صفحات
203 کامل
مجلد
IRQ-001-0796
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 10 آبان 1369 هجری شمسی
 • 13 ربيع الثاني 1411 الهجریة القمریة
 • November 1, 1990
کاتب
پدید آورنده کتاب

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الحقیبة النجفیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • تاریخ شهرها و روستاها
مؤلف
کاظم بن محمدعلي بن مجید بن محمدحسن شکر، آل حدیّد
الحقیبة النجفیة
الحقیبة النجفیة : مؤلف کاظم بن محمدعلي بن مجید بن محمدحسن شکر، آل حدیّد
کاتب پدید آورنده کتاب
عنوان روی نسخه
الحقیبة النجفیة
تعداد صفحات
196 کامل
مجلد
IRQ-001-0797
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 27 بهمن 1375 هجری شمسی
 • 8 شوال 1417 الهجریة القمریة
 • February 15, 1997
کاتب
پدید آورنده کتاب

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الحقیبة النجفیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • تاریخ شهرها و روستاها
مؤلف
کاظم بن محمدعلي بن مجید بن محمدحسن شکر، آل حدیّد
الحقیبة النجفیة
الحقیبة النجفیة : مؤلف کاظم بن محمدعلي بن مجید بن محمدحسن شکر، آل حدیّد
کاتب پدید آورنده کتاب
عنوان روی نسخه
الحقیبة النجفیة
تعداد صفحات
238 کامل
مجلد
IRQ-001-0798
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 14 مرداد 1371 هجری شمسی
 • 6 صفر 1413 الهجریة القمریة
 • August 5, 1992
کاتب
پدید آورنده کتاب

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الحقیبة النجفیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • تاریخ شهرها و روستاها
مؤلف
کاظم بن محمدعلي بن مجید بن محمدحسن شکر، آل حدیّد
الحقیبة النجفیة
الحقیبة النجفیة : مؤلف کاظم بن محمدعلي بن مجید بن محمدحسن شکر، آل حدیّد
کاتب پدید آورنده کتاب
عنوان روی نسخه
الحقیبة النجفیة
تعداد صفحات
105 کامل
مجلد
IRQ-001-0855
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 15 اردیبهشت 1377 هجری شمسی
 • 9 محرم 1419 الهجریة القمریة
 • May 5, 1998
کاتب
پدید آورنده کتاب

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الحقیبة النجفیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • تاریخ شهرها و روستاها
مؤلف
کاظم بن محمدعلي بن مجید بن محمدحسن شکر، آل حدیّد
الحقیبة النجفیة
الحقیبة النجفیة : مؤلف کاظم بن محمدعلي بن مجید بن محمدحسن شکر، آل حدیّد
کاتب پدید آورنده کتاب
عنوان روی نسخه
الحقیبة النجفیة
تعداد صفحات
142 کامل
مجلد
IRQ-001-1181
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 5 خرداد 1379 هجری شمسی
 • 21 صفر 1421 الهجریة القمریة
 • May 25, 2000
کاتب
پدید آورنده کتاب

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الحقیبة النجفیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • تاریخ شهرها و روستاها
مؤلف
کاظم بن محمدعلي بن مجید بن محمدحسن شکر، آل حدیّد