اطلاعات کتاب

کتاب های مرتبط

شرح إیساغوجي
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
الحسن الکاتي، حسام الدین
عنوان اصلی
شرح إیساغوجي
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
بر اساس کتاب
إیساغوجي شرح

مؤلف
الحسن الکاتي، حسام الدین
الفوائد الفناریة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
محمد بن حمزة بن محمد الفناري / الفنري الرومي، شمس الدین
عنوان اصلی
الفوائد الفناریة
عنوان فرعی کتاب
الفناری فی شرح ایساغوجی
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
بر اساس کتاب
إیساغوجي شرح

مؤلف
محمد بن حمزة بن محمد الفناري / الفنري الرومي، شمس الدین
شرح ایساغوجی
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
محمدعلی بن محمدقلی الإصفهاني
عنوان اصلی
شرح ایساغوجی
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
بر اساس کتاب
إیساغوجي شرح

مؤلف
محمدعلی بن محمدقلی الإصفهاني
إیساغوجي
إیساغوجي : مؤلف المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي، أثیرالدین
کاتب أحمد [...]
عنوان روی نسخه
إیساغوجي
تعداد صفحات
6 کامل
مجلد
شماره ی 6 در IRN-003-0079
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • اسفند 1113 هجری شمسی
 • شوال 1147 الهجریة القمریة
 • February 1735
کاتب
أحمد [...]

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
إیساغوجي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي، أثیرالدین
إیساغوجي
إیساغوجي : مؤلف المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي، أثیرالدین
کاتب علی بن محمدمعین بن زین الدین الشیرازي
عنوان روی نسخه
إیساغوجي
تعداد صفحات
10 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-003-0323
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 12 تیر 1037 هجری شمسی
 • 3 شوال 1068 الهجریة القمریة
 • July 3, 1658
کاتب
علی بن محمدمعین بن زین الدین الشیرازي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
إیساغوجي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي، أثیرالدین
إیساغوجي
إیساغوجي : مؤلف المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي، أثیرالدین
کاتب عبدالرحمن بن اسماعیل بن خضر بن اسماعیل
عنوان روی نسخه
إیساغوجي
تعداد صفحات
25 کامل
مجلد
IRQ-001-0068
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
عبدالرحمن بن اسماعیل بن خضر بن اسماعیل

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
إیساغوجي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي، أثیرالدین
إیساغوجي
إیساغوجي : مؤلف المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي، أثیرالدین
کاتب محمد بن صالح الحلافی
عنوان روی نسخه
إیساغوجي
تعداد صفحات
8 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRQ-001-0556
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 1043 هجری شمسی
 • 1075 الهجریة القمریة
 • 1664
کاتب
محمد بن صالح الحلافی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
إیساغوجي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي، أثیرالدین
إیساغوجي
إیساغوجي : مؤلف المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي، أثیرالدین
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
إیساغوجي
تعداد صفحات
10 کامل
مجلد
شماره ی 5 در YEM-000-0102
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
تاریخ کتابت
 • 23 آبان 1031 هجری شمسی
 • 12 ذو الحجة 1062 الهجریة القمریة
 • November 13, 1652
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
إیساغوجي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي، أثیرالدین
إیساغوجي
إیساغوجي : مؤلف المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي، أثیرالدین
کاتب یحیی بن سعید بن حسن سعید العنسي
عنوان روی نسخه
إیساغوجي
تعداد صفحات
7 کامل
مجلد
شماره ی 3 در YEM-000-1146
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
تاریخ کتابت
 • 24 مهر 1166 هجری شمسی
 • 5 محرم 1202 الهجریة القمریة
 • October 16, 1787
کاتب
یحیی بن سعید بن حسن سعید العنسي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
إیساغوجي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي، أثیرالدین
إیساغوجي
إیساغوجي : مؤلف المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي، أثیرالدین
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
إیساغوجي
تعداد صفحات
14 کامل
مجلد
شماره ی 5 در YEM-000-1182
محل نگهداری
 • یمن
 • يمن - تفکيک نشده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
إیساغوجي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي، أثیرالدین
إیساغوجي
إیساغوجي : مؤلف المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي، أثیرالدین
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
إیساغوجي
تعداد صفحات
12 کامل
مجلد
شماره ی 1 در PAK-001-0447
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
توضیحات نسخه
+ مکتوبات دیگر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
إیساغوجي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي، أثیرالدین
إیساغوجي
إیساغوجي : مؤلف المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي، أثیرالدین
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
إیساغوجي
تعداد صفحات
26 کامل
مجلد
شماره ی 1 در PAK-001-0474
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
إیساغوجي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي، أثیرالدین
إیساغوجي
إیساغوجي : مؤلف المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي، أثیرالدین
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
إیساغوجي
تعداد صفحات
15 ناقص
مجلد
شماره ی 1 در PAK-001-0853
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
إیساغوجي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي، أثیرالدین
ایساغوجی
إیساغوجي : مؤلف المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي، أثیرالدین
کاتب محمد رمضان بن میان پیر محمد
عنوان روی نسخه
ایساغوجی
تعداد صفحات
17 کامل
مجلد
شماره ی 3 در PAK-001-0723
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
تاریخ کتابت
 • 1184 هجری شمسی
 • 1221 الهجریة القمریة
 • 1806 A.D.
کاتب
محمد رمضان بن میان پیر محمد

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
إیساغوجي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي، أثیرالدین
ایساغوجی
إیساغوجي : مؤلف المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي، أثیرالدین
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
ایساغوجی
تعداد صفحات
93 کامل
مجلد
PAK-001-0224
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
إیساغوجي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • منطق
 • آثار کلی
مؤلف
المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي، أثیرالدین