اطلاعات کتاب

کتاب های مرتبط

الکشف الوافي علی متن الکافي
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • تاریخ ادبی و نقد
 • تاریخ ادبیات
 • شکلهای خاص ادبی
 • شعر
 • عروض (بحور یا اوزان)
مؤلف
الحسین بن محمد بن مصطفی البالي الحلبي الغزي
تاریخ نگارش
نهم دی ماه 1226
عنوان اصلی
الکشف الوافي علی متن الکافي
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • تاریخ ادبی و نقد
 • تاریخ ادبیات
 • شکلهای خاص ادبی
 • شعر
 • عروض (بحور یا اوزان)
موضوع فرعی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • تاریخ ادبی و نقد
 • تاریخ ادبیات
 • شکلهای خاص ادبی
 • شعر
 • قافیه
بر اساس کتاب
الکافي في علمي العروض و القوافي شرح
تاریخ نگارش
 • نهم دی ماه 1226
 • الثالث و العشرون من محرم 1264
 • December 30th, 1847

مؤلف
الحسین بن محمد بن مصطفی البالي الحلبي الغزي
الکافي في علمي العروض و القوافي
الکافي في علمي العروض و القوافي : مؤلف محمدحسین بن کاظم بن علي الموسوي الکاظمي، کشوان
کاتب إسماعیل بن مصطفی بن علي الطرسوسي
عنوان روی نسخه
الکافي في علمي العروض و القوافي
تعداد صفحات
9 کامل
مجلد
شماره ی 3 در IRN-003-0079
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 1072 هجری شمسی
 • 1105 الهجریة القمریة
 • 1693
کاتب
إسماعیل بن مصطفی بن علي الطرسوسي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي في علمي العروض و القوافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • تاریخ ادبی و نقد
 • تاریخ ادبیات
 • شکلهای خاص ادبی
 • شعر
 • عروض (بحور یا اوزان)
مؤلف
محمدحسین بن کاظم بن علي الموسوي الکاظمي، کشوان
الکافی فی علمی العروض و القوافی
الکافي في علمي العروض و القوافي : مؤلف محمدحسین بن کاظم بن علي الموسوي الکاظمي، کشوان
کاتب محی الدین بن عبدالوهاب بن حافظ بن فقیر
عنوان روی نسخه
الکافی فی علمی العروض و القوافی
تعداد صفحات
22 کامل
مجلد
شماره ی 2 در PAK-001-0722
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
تاریخ کتابت
 • 1240 هجری شمسی
 • 1278 الهجریة القمریة
 • 1861 A.D.
کاتب
محی الدین بن عبدالوهاب بن حافظ بن فقیر

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي في علمي العروض و القوافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • تاریخ ادبی و نقد
 • تاریخ ادبیات
 • شکلهای خاص ادبی
 • شعر
 • عروض (بحور یا اوزان)
مؤلف
محمدحسین بن کاظم بن علي الموسوي الکاظمي، کشوان
الکافي في علمي العروض و القوافي
الکافي في علمي العروض و القوافي : مؤلف محمدحسین بن کاظم بن علي الموسوي الکاظمي، کشوان
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الکافي في علمي العروض و القوافي
تعداد صفحات
16 ناقص
مجلد
شماره ی 1 در PAK-001-1616
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الکافي في علمي العروض و القوافي
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • تاریخ ادبی و نقد
 • تاریخ ادبیات
 • شکلهای خاص ادبی
 • شعر
 • عروض (بحور یا اوزان)
مؤلف
محمدحسین بن کاظم بن علي الموسوي الکاظمي، کشوان