اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح الإرشاد
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
شرح الإرشاد
شرح الإرشاد : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح الإرشاد
تعداد صفحات
629 ناقص
مجلد
IRQ-001-0664
محل نگهداری
  • عراق
  • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح الإرشاد
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول