اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
تلخیص المقال في تحقیق أحوال الرجال
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
محمد بن علي بن إبراهیم الحسیني الأسترآبادي
تلخیص المقال في تحقیق أحوال الرجال
تلخیص المقال في تحقیق أحوال الرجال : مؤلف محمد بن علي بن إبراهیم الحسیني الأسترآبادي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تلخیص المقال في تحقیق أحوال الرجال
تعداد صفحات
106 ناقص
مجلد
شماره ی 1 در IRN-003-0073
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
توضیحات نسخه
ناقص است
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تلخیص المقال في تحقیق أحوال الرجال
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • طبقات و تراجم محدثین و حفاظ (جمعی)
مؤلف
محمد بن علي بن إبراهیم الحسیني الأسترآبادي
تلخیص المقال في أحوال الرجال
تلخیص المقال في تحقیق أحوال الرجال : مؤلف محمد بن علي بن إبراهیم الحسیني الأسترآبادي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تلخیص المقال في أحوال الرجال
تعداد صفحات
200 کامل
مجلد
IRN-004-0100
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه زهان - فائن
توضیحات نسخه
انجام افتاده
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تلخیص المقال في تحقیق أحوال الرجال
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • طبقات و تراجم محدثین و حفاظ (جمعی)
مؤلف
محمد بن علي بن إبراهیم الحسیني الأسترآبادي
تلخیص الاقوال فی تحقیق احوال الرجال
تلخیص المقال في تحقیق أحوال الرجال : مؤلف محمد بن علي بن إبراهیم الحسیني الأسترآبادي
کاتب ابوالقاسم بن ابراهیم بن المسیبی
عنوان روی نسخه
تلخیص الاقوال فی تحقیق احوال الرجال
تعداد صفحات
760 کامل
مجلد
IRN-018-0872
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • فروردین 1022 هجری شمسی
 • صفر 1053 الهجریة القمریة
 • April, 1643 A.D.
کاتب
ابوالقاسم بن ابراهیم بن المسیبی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تلخیص المقال في تحقیق أحوال الرجال
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • طبقات و تراجم محدثین و حفاظ (جمعی)
مؤلف
محمد بن علي بن إبراهیم الحسیني الأسترآبادي