اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح العلوم
زبان
اردو
موضوع اصلی
توضیحات
مثنوی است ظاهرا در علوم مختلف ، به زبان اردو از شاعری با تخلص (برخوردار) شاید صاحب محبوب القلوب باشد
مؤلف
برخوردار
شرح العلوم
شرح العلوم : مؤلف برخوردار
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح العلوم
تعداد صفحات
312 کامل
مجلد
PAK-001-2097
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح العلوم
زبان نگارش
اردو
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبانها و ادبیات ایرانی
  • زبان و ادبیات فارسی
  • ادبیات فارسی
  • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
  • شعر
توضیحات کتاب
مثنوی است ظاهرا در علوم مختلف ، به زبان اردو از شاعری با تخلص (برخوردار) شاید صاحب محبوب القلوب باشد
مؤلف
برخوردار