اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
که بالغ باشند که در عیال او باشند و خارج بنده [...] عیال او باشند
انجام
معاصی و احتراز کردن از دروغ و گواهی دروغ نادادن و ترک زنا کردن و ترک فحش کردن و جواب بانگ نماز گفتن سخن حق در [...] جایی گفتن
مؤلف
مجهول