اطلاعات کتاب

رسالة في التراجم
رسالة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رسالة في التراجم
تعداد صفحات
18 کامل
مجلد
IRQ-001-0468
محل نگهداری
  • عراق
  • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رسالة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • حدیث
  • طبقات و تراجم محدثین و حفاظ (جمعی)
مؤلف
مجهول