اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
آغاز
اقترایی و سادتی و مشایخی و جمیع المسلمین برحمتک یا الرحیم الراحمین و لا حول و لا قوة الا بالله
مؤلف
مجهول