اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
توضیحات
رساله ایست با سربند های مزارات
آغاز
مزارات شهر خلیل الله صلی الله و علیه و السلام چون بشهر خلییل الله ابراهیم رسد غسل آورد و در حرم در آید اول روضه خلیل الله را زیارت کند و گوید
انجام
سفر معلوم نیست ناگاه خواهد بودن که کوس رحلت زنند و در احوال خود و دنیا و آخرت فکر کند که مقصود چیست در طلب آن باشد و بلذات و شهوات فانیه مغرور نشود تا دولت باقی یابد
مؤلف
محمد بن محمد بن محمود السمرقندي، خواجه محمد پارسا