اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
منظومه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
توضیحات
شرح دعایی است به نظم فارسی
آغاز
چنین گفتند ما را اهل استاد/بروح پاک ایشان نور حق باد
انجام
اگر جوئی مرا فی الحال یابی/بجو کآفت بود تاخیرها را
مؤلف
مجهول
منظومه
منظومه : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
منظومه
تعداد صفحات
24 کامل
مجلد
شماره ی 2 در PAK-001-2016
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
منظومه
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
توضیحات کتاب
شرح دعایی است به نظم فارسی
مؤلف
مجهول