اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
ترجمه سامع الدعاء
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
کتاب
ترجمه سامع الدعاء : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
63 کامل
مجلد
شماره ی 4 در PAK-001-1890
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترجمه سامع الدعاء
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول