اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رساله
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
از چند چیز باید نگاه داشت اول از سیری دویم (؟) سیوم سیب ترش چهارم گشنیز پنجم نان خشک پرسیدن یا رسول الله سبب چیست رسول علیه السلام گفتند
انجام
اول قهر دویم حسد سیوم طمع چهارم غیبت هر وقتی که غالب آید ایمانرا به برو و اگر طمع غالب آید حیا را به برد و اگر غیبت غالب آید عمل صالح را ببرد و اگر قهر غالب آید عقل را به برد فرموده اند که مدتی عروس را
مؤلف
مجهول
رساله
رساله : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رساله
تعداد صفحات
19 ناقص
مجلد
شماره ی 8 در PAK-001-1963
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رساله
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول